Logo
Potrebujete poradiť?
(Po-Pia, 8:00-16:30)
0 ks
za 0,00 €
Nákupný košík je prázdny
Potrebujete poradiť? Neváhajte nás kontaktovať.
 1. Úvod
 2. REKLAMAČNÝ PORIADOK
Reklamačný poriadok


.


1. Všeobecné ustanovenia

 • Predávajúci je povinný dodať tovar v množstve, akosti a vyhotovení ako určuje zmluva a musí ho zabaliť alebo vybaviť na prepravu vhodným spôsobom a odovzdať kupujúcemu doklady, ktoré sú potrebné na prevzatie a užívanie tovaru.
 • Kupujúci vyplnením a odoslaním objednávkového formulára potvrdzuje, že sa oboznámil s týmto reklamačným poriadkom.

2.Nebezpečenstvo škody na tovare

 • Škodou na veci sa rozumie škoda, zničenie, poškodenie alebo znehodnotenie veci bez ohľadu na to, za akých príčin k nemu došlo.
 • Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho v čase, keď tovar prevezme od predávajúceho alebo v čase, keď mu predávajúci umožní nakladať s tovarom a kupujúci poruší zmluvu tým, že tovar neprevezme.

3. Vybavenie reklamácie

 • Kupujúci je povinný prezrieť si tovar, čo najskôr po nadobudnutí vlastníckeho práva k zakúpenému tovaru.
 • Kupujúci je povinný oznámiť predávajúcemu vady tovaru bez zbytočného odkladu po tom, čo:
  • kupujúci vadu zistil,
  • kupujúci mal vadu zistiť pri prehliadke, ktorú je povinný uskutočniť.
 • Ak si kupujúci túto svoju povinnosť nesplní v stanovených lehotách, právo kupujúceho z vád tovaru sa nemôže priznať.
 • Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré na tovare vzniknú počas trvania záručnej doby, nie však za vady:
  • ktoré kupujúci spôsobil sám,
  • o ktorých kupujúci vedel pred prevzatím tovaru,
  • ktoré vznikli z dôsledku opotrebovania tovaru, spôsobenom bežným používaním, nesprávnym ošetrovaním, nesprávnym či nadmerným používaním alebo po uplynutí doby životnosti tovaru.

4.Nároky z vád tovaru

 • Kupujúci má právo vadu tovaru reklamovať pri prevzatí tovaru alebo v záručnej dobe. Záručnú dobu nemožno zamieňať s dobou obvyklej životnosti, počas ktorej, pri správnom používaní a ošetrovaní, môže tovar vzhľadom k svojím vlastnostiam, t.j. danému účelu a rozdielnosti v intenzite užívania, vydržať.
 • Na správne posúdenie reklamácie musí byť reklamovaný tovar kompletný
 • Kupujúci je povinný tovar používať len na určený účel a dodržiavať známe pravidlá, podmienky a návody na používanie a ošetrovanie.
 • V prípade, že je reklamácia oprávnená, má kupujúci právo:
  • na bezplatné odstránenie vád, ak vada na tovare je odstrániteľná,
  • na výmenu tovaru za rovnaký tovar alebo za náhradný tovar za podobnú cenu, ak vada na tovare je neodstrániteľná,
  • na primeranú zľavu z kúpnej ceny, ak vada nebráni tomu, aby sa výrobok mohol riadne užívať,
  • odstúpiť od zmluvy, ak vada na tovare je neodstrániteľná.

5. Spôsob uplatnenia reklamácie

 • Reklamáciu uplatňuje kupujúci písomne na kompletne vyplnenom reklamačnom formulári (je prílohou tohto reklamačného poriadku) na adrese predávajúceho.
 • Reklamovaný tovar kupujúci zasiela predávajúcemu na vlastné náklady a riziko. Tovar zaslaný na dobierku predávajúci nepreberie.
 • S reklamovaným tovarom je potrebné doložiť doklad o kúpe tovaru.

6. Záručná doba

 • Kupujúci má právo na uplatnenie reklamácie do 24 mesiacov od prevzatia tovaru kupujúcim.
 • Ak nie je reklamácia uplatnená v záručnej lehote, právo na reklamáciu zaniká.
 • Kupujúci je povinný uplatniť reklamáciu bez zbytočného odkladu, okamžite a neodkladne, ihneď po zistení vady.
 • Predávajúci je povinný reklamáciu riadne preveriť a rozhodnúť o jej vybavení najneskôr do 3 dní. Vybavenie reklamácie nesmie byť dlhšie ako 30 dní. Táto doba začne plynúť dňom doručenia reklamovaného tovaru predávajúcemu.

7. Osobitné ustanovenia

 • Kupujúci nemôže od zmluvy odstúpiť, ak vady včas neoznámil predávajúcemu.
 • Tento "Reklamačný poriadok" sa vzťahuje na tovar zakúpený v internetovom obchode www.PneumatikyaProtektory.sk
 • Tento reklamačný poriadok nadobúda účinnosť dňom 10.10.2015
   
                                    
   
  INFORMÁCIE

  O nás

  Obchodné podmienky

  Reklamačný poriadok

  Doprava a platba

  Ochrana osobných údajov

  Odstúpenie od zmluvy

  Zber odpadových pneumatík

  KDE NÁS NÁJDETE

  Jelšová 26, 080 05 Prešov

  Vstup do areálu spoločnosti

  je z ulice: Jesenná 20

  KONTAKT
  Technický poradca
  Technický poradca
  (Po-Pia, 8:00-16:30)
  © 2016 M-PROTEKTOR s.r.o.