Logo
Potrebujete poradiť?
(Po-Pia, 8:00-16:30)
0 ks
za 0,00 €
Nákupný košík je prázdny
Potrebujete poradiť? Neváhajte nás kontaktovať.
  1. Úvod
  2. GDPR - Ochrana osobných údajov M-PROTEKTOR s.r.o.
GDPR - Ochrana osobných údajov M-PROTEKTOR s.r.o.
V súvislosti s prijatím Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktoré sa s účinnosťou 25. mája 2018 vzťahuje na spracúvanie Vašich osobných údajov, Vám nižšie poskytujeme zhrnutie základných informácií o spracúvaní a ochrane Vašich osobných údajov zo strany spoločnosti
M - PROTEKTOR, s.r.o. Prešov, ako prevádzkovateľa pri spracúvaní osobných údajov.
 
Aby sme mohli s Vami, ako dotknutou osobou, uzatvoriť pracovnú zmluvu a následne si plniť povinnosti zamestnávateľa, zabezpečovať činnosť a predmet činnosti našej spoločnosti, potrebujeme Vaše osobné údaje. Bezpečnosť vašich údajov a ich spracúvanie zákonným spôsobom je pre obec prvoradé. Tu sa dozviete, ako Vaše osobné údaje spracúvame a ako dosiahneme ich bezpečnosť.
 
1. Identifikačné a kontaktné údaje prevádzkovateľa
 
M - PROTEKTOR, s.r.o., Jelšová 13824/26, 080 05 Prešov, IČO 36 470 449, Obchodný register Okresného súdu Prešov, oddiel Sro, vložka č. 12554/P, tel. +421 948 609 608 (ďalej len „prevádzkovateľ“).
 
2. Zoznam spracúvaných osobných údajov
 
Účtovné doklady: meno, priezvisko a titul fyzickej osoby, adresa trvalého bydliska, adresa prechodného bydliska alebo miesta, kde sa obvykle fyzické osoba zdržiava, telefónne číslo, emailová adresa, druh a číslo dokladu totožnosti, podpis a číslo bankového účtu fyzickej osoby.
Predaj tovaru: titul,meno, priezvisko, telefónne číslo, lokalizácia, email, a podpis zákazníka.
E-shop: titul, meno a priezvisko zákazníka, adresa bydliska, emailová adresa, telefónne číslo  a IP adresa.
Pneuservis: titul, meno a priezvisko zákazníka, telefónne číslo, emailová adresa a EČV vozidla.
Marketing: titul, meno, priezvisko zákazníka, emailová adresa.
 
3. Dotknuté osoby:
 
Účtovné doklady: zamestnanci a zamestnanci dodávateľov tovaru a služieb.
Predaj tovaru: fyzické osoby - kupujúci.
E-shop: fyzické osoby - osoby, ktorým sú poskytované služby prostredníctvom elektronického obchodu.
Pneuservis: fyzické osoby - klienti poskytovania služby pneuservisu.
Marketing: fyzické osoby - odberatelia, zákazníci.
 
4. Účel spracúvania Vašich osobných údajov
 
Účtovné doklady: spracovanie účtovných dokladov.
Predaj tovaru: predaj tovaru konečnému spotrebiteľovi.
E-shop: plnenie povinnosti predajcu pri nákupe a predaji tovaru prostredníctvom elektronického obchodu, vrátane jeho doručenia klientovi v súlade so zákonom o elektronickom obchode.
Pneuservis: poskytovanie služieb súvisiacich s pneuservisom, vrátane demontáže a montáže kolies, vyvažovania kolies, prezúvania kolies,
výmeny diskov, duší a ventilov, opravy poškodených pneumatík a čistenia diskov.
Marketing: vyhľadávanie odbytového trhu pre svoje produkty, vytváranie trhu a systematická starostlivosť o tento trh za účelom informovania
zákazníka o novom tovare a službách s cieľom podporiť ich predaj.
 
Na e-mailovú adresu, prípadne telefónne číslo môžu byť kupujúcemu zasielané novinky a iné obchodné správy, tento postup umožňuje zákon č. 147/2001 Z. z. o reklame a zákon č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách, o službách informačnej spoločnosti, ak ho kupujúci neodmietne. Tieto oznámenia možno kedykoľvek akýmkoľvek spôsobom - napríklad zaslaním e-mailu alebo preklikom na odkaz v obchodnom oznámení - odhlásiť.
 
5. Právny základ spracúvania osobných údajov
 
Účtovné doklady: plnenie zákonných povinností v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 - zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve, zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, zákon č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov, zákon č. 40/1964 Zb., zákon č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde a o zmene a doplnení zákona č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov.
 
Predaj tovaru: spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo aby na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy v súlade sčl. 6 ods. 1, písm. b) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679.
E-shop: spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo aby na základe žiadosti dotknutej osoby
vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy v súlade sčl. 6 ods. 1, písm. b) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679.
Pneuservis: spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo aby na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy v súlade sčl. 6 ods. 1, písm. b) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679.
Marketing: spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje prevádzkovateľ, s výnimkou prípadov, keď nad takýmito záujmami prevažujú záujmy alebo základné práva a slobody dotknutej osoby, ktoré si vyžadujú ochranu osobných údajov v súlade s čl. 6
ods. 1, písm. f) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679.
 
6. Komu poskytujeme Vaše osobné údaje
 
Pri spracúvaní Vašich osobných údajov využívame aj služby preverených a zmluvne zaviazaných externých partnerov, ktorí nám pomáhajú spracúvať a chrániť Vaše osobné údaje. Ide o tzv. sprostredkovateľov, ktorí pre naše potreby spracúvajú Vaše osobné údaje spravidla pri  dodávaní služieb, ktoré sme si objednali na základe zmluvy medzi prevádzkovateľom a sprostredkovateľom v súlade v súlade s čl. 28 Všeobecného nariadenia o ochrane údajov (GDPR).
 
Príjemcami osobných údajov dotknutých osôb sú rôzne okruhy subjektov, ktorým poskytujeme Vaše osobné údaje najčastejšie v rámci plnenia našich zákonných povinností a/alebo ide o našich vlastných zamestnancov, s ktorými prichádzate ako dotknuté osoby do styku. Nižšie nájdete zoznam kategórií príjemcov osobných údajov:
 
· súdy a orgány činné v trestnom konaní, exekútor,
· sociálna poisťovňa a zdravotné poisťovne,
· Finančná správa SR, Finančné riaditeľstvo SR, daňový úrad,
· doplnkové dôchodkové poisťovne a dôchodcovské správcovské spoločnosti,
· orgány štátnej správy a verejnej moci na výkon kontroly a dozoru,
· orgány verejnej a štátnej správy príslušné na vybavenie sťažnosti,
· Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny,
· štátne archívy s regionálnou územnou pôsobnosťou,
· Štatistický úrad SR,
· Úrad verejného zdravotníctva SR, KR HaZZ, OR HaZZ,
· Rada pre vysielanie a retransmisiu,
· Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb,
· Slovenská pošta,
· prevádzkovateľ portálu Heureka.sk na základe súhlasu dotknutej osoby,
· dodávatelia cloudových a ďalších služieb a iní.
 
a) Poskytovateľom služby hostingu, prevádzkovanej spoločnosťou EXO TECHNOLOGIES, spol. s r.o., sídlom Zátkovo Košická 6 821 09 Bratislava
 
b) Poskytovateľom služby Booking, prevázdkovanej spoločnosťou YouCanBookMe Ltd., sídlom 38 Mill Street, Bedford, MK40 3HD, United Kingdom
 
 
7. Ako dlho uchovávame vaše osobné údaje?
 
Účtovné doklady:
po dobu 10 rokov nasledujúcich po roku, ktorého sa týkajú.
Predaj tovaru:
po dobu 10 rokov od uskutočnenia predaja tovaru dotknutej osobe.
E-shop:
po dobu 10 rokov od uskutočnenia elektronického obchodu.
Pneuservis:
po dobu 5 rokov po ukončení spolupráce.
Marketing:
po dobu 1 roka po ukončení spolupráce alebo do odvolania súhlasu a/alebo do okamihu vznesenie námietky proti spracovaniu osobných
údajov.
 
8. Ste povinní poskytnúť Vaše osobné údaje?
 
· v prípade, ak je právnym základom pre spracúvanie Vašich osobných údajov súhlas so spracúvaním osobných údajov podľa článku 6 ods. 1 písm. a) GDPR nie ste povinný poskytnúť nám Vaše osobné údaje. Poskytnutie Vašich osobných údajov je založené na Vašej slobodnej vôle a dobrovoľnom konaní. Udelený súhlas máte právo kedykoľvek odvolať. Neposkytnutie osobných údajov by nemalo mať žiadne negatívne a podstatné následky na Vašu osobu, ale môže sa znížiť komfort využívania niektorých služieb a Vaše informovanie o novinkách,
· v prípade, ak je právnym základom pre spracúvanie Vašich osobných údajov uzatvorenie alebo plnenie zmluvného vzťahu podľa článku 6 ods. 1 písm. b) GDPR a odmietnete nám poskytnúť Vaše osobné údaje, môže to znamenať nemožnosť uzatvorenia zmluvného vzťahu alebo prípadne jeho plnenia,
· v prípade, ak je právnym základom pre spracúvanie Vašich osobných údajov plnenie našej zákonnej povinnosti podľa článku 6 ods. 1 písm. c) GDPR poskytnutie Vašich osobných údajov je povinné. Ak nám odmietnete poskytnúť Vaše osobné údaje môže to viesť k vzniku škody, ktorej náhradu si môžeme voči Vám uplatňovať (napr. ak by nám v príčinnej súvislosti s nesplnením našej povinnosti bola uložená sankcia). V niektorých z týchto prípadov Vaše osobné údaje získavame z verejne dostupných registrov a databáz zákonným spôsobom,
· v prípade, ak je právnym základom pre spracúvanie Vašich osobných splnenie dôležitej úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej Prevádzkovateľovi podľa článku 6 ods. 1 písm. e) GDPR poskytnutie Vašich osobných údajov je povinné; neposkytnutie
osobných údajov môže mať za následok, že Vám nebude poskytnutá služba zabezpečovaná v rámci pôsobnosti orgánov územnej samosprávy alebo nebude môcť byť vydané rozhodnutie, o ktoré nás žiadate, príp. môže byť inak zmarené splnenie dôležitej úlohy vo verejnom záujme; v niektorých z týchto prípadov Vaše osobné údaje získavame z verejne dostupných registrov a databáz zákonným spôsobom,
· v prípade, ak je právnym základom pre spracúvanie Vašich osobných údajov prevaha našich oprávnených záujmov a využívame na spracúvanie Vašich osobných údajov právny základ podľa článku 6 ods. 1 písm. f) GDPR ste povinní toto spracúvanie strpieť, ale máte voči nemu právo podať
námietku. Viac sa o tomto práve dozviete v osobitne zvýraznenej časti tohto dokumentu ako aj prostredníctvom doplnkových mechanizmov transparentnosti, ktoré môžeme používať pri našej prvej komunikácii a/alebo pri získavaní Vašich osobných údajov priamo od Vás.
 
9. Práva dotknutej osoby
 
V súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov máte:
- právo na jasné, transparentné a zrozumiteľné informácie o tom, ako používame Vaše osobné údaje a aké sú Vaše práva,
- právo na prístup k Vašim osobným údajom a poskytnutie ďalších informácií súvisiacich s ich spracúvaním zo strany spoločnosti M-PROTEKTOR s.r.o., a to
· účel spracúvania osobných údajov,
· kategórie dotknutých osobných údajov,
· príjemcovia alebo kategórie príjemcov, ktorým boli alebo budú osobné údaje poskytnuté, najmä príjemcovia v tretích krajinách alebo
medzinárodné organizácie,
· ak je možné, predpokladaná doba uchovávania osobných údajov alebo, ak to nie ja možné, kritéria na jej určenie,
· existencia práva požadovať od prevádzkovateľa opravu osobných údajov týkajúcich sa dotknutej osoby alebo ich vymazanie alebo obmedzenie
spracúvania, alebo právo namietať proti takémuto spracúvaniu ,
· právo podať sťažnosť dozornému orgánu,
· ak sa osobné údaje nezískali od dotknutej osoby, akékoľvek dostupné informácie, pokiaľ ide o ich zdroj,
· existenciu automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania a zmysluplné informácie o použitom postupe, a aj význame a predpokladaných dôsledkoch takéhoto spracúvania pre dotknutú osobu,
· ak sú osobné údaje prenášané do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii, dotknutá osoba má právo byť informovaná o primeraných zárukách týkajúcich sa takéhoto prenosu,
· právo o poskytnutie kópie spracúvaných osobných údajov, pričom poskytnutá kópia nesmie mať nepriaznivé dôsledky na práva a slobody iných; za akékoľvek ďalšie kópie, o ktoré dotknutá osoba požiada, môže si obec účtovať primeraný poplatok zodpovedajúci administratívnym nákladom; ak dotknutá osoba podala žiadosť v elektronickými prostriedkami, informácie sa poskytnú v bežne používanej elektronickej podobe, pokiaľ dotknutá osoba nepožiada o iný spôsob doručenia,
- právo na opravu nesprávnych a neúplných osobných údajov, a to aj prostredníctvom poskytnutého doplnkového vyhlásenia,
- právo na vymazanie Vašich osobných údajov, predovšetkým ak
· už nie sú ďalej potrebné na účely, na ktoré sa získali alebo inak spracúvali,
· ak ste odvolali svoj súhlas na základe ktorého sa spracúvanie vykonáva a neexistuje iný právny základ pre ich spracúvanie,
· ak oprávnene namietate voči ich spracúvaniu podľa čl. 21 ods. 1 Nariadenia a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na ich spracúvanie,
· sú osobné údaje spracúvané nezákonne alebo
· musia byť osobné údaje vymazané v zmysle právnych predpisov,
- právo na obmedzenie spracúvania Vašich osobných údajov, ak
· napadnete správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho obci overiť správnosť osobných údajov,
· spracúvanie osobných údajov je nezákonné a vy, ako dotknutá osoba, namietate proti ich vymazaniu a žiadate namiesto toho obmedzenie ich
spracúvania,
· osobné údaje už nepotrebujeme, ale údaje potrebujete Vy na účely preukázania, uplatnenia alebo obhajovania Vašich právnych nárokov,
· namietate voči spracúvaniu na účely splnenia úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej obci alebo spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje obec vrátane namietania proti profilovaniu založeného na uvedených
ustanoveniach až do overenia, či naše oprávnené dôvody prevažujú nad Vašimi oprávnenými dôvodmi,
- právo získať osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú a právo ich preniesť k inému poskytovateľovi služieb bez toho, aby Vám obec bránila, ak:
· sa spracúvanie osobných údajov vrátane osobitných kategórií osobných údajov zakladá na Vašom súhlase,  alebo spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou ste Vy, alebo aby sme na základe Vašej žiadosti vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy,
· sú Vaše osobné údaje spracúvané automatizovanými prostriedkami spracúvania,
- právo podať námietky proti spracúvaniu Vašich osobných údajov v prípade, ak:
· spracúvanie osobných údajov je realizované na účely splnenia úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej obci alebo spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje obec vrátane namietania proti profilovaniu založeného na
uvedených ustanoveniach až do overenia, či naše oprávnené dôvody prevažujú nad Vašimi oprávnenými dôvodmi,
· sú osobné údaje spracúvané na účely priameho marketingu, vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s takýmto priamym marketingom; v prípade, že namietate voči spracúvaniu osobných údajov na účely priameho marketingu, tieto Vaše osobné údaje sa už na také účely v
podmienkach obce nebudú (nesmú) spracúvať,
· na právo namietať budete upozornení pri prvej komunikácii s Vami,
- právo odvolať súhlas so spracúvaním osobných údajov:
· udelený súhlas so spracúvaním osobných údajov máte právo kedykoľvek odvolať, pričom odvolanie súhlasu nebude mať vplyv na zákonnosť spracúvania Vašich osobných údajov vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním,
· pred udelením súhlasu so spracúvaním Vašich osobných údajov budete o tejto skutočnosti informovaní,
· odvolanie súhlasu so spracúvaním Vašich osobných údajov odporúčame realizovať v písomnej podobe, resp. elektronickej podobe aby ste vedeli hodnoverne preukázať, že ste súhlas so pracúvaním osobných údajov odvolali,
- spoločnosť je povinná zo zákona poskytnúť informácie dotknutej osobe do jedného mesiaca od doručenia žiadosti; uvedenú lehotu môže spoločnosť v odôvodnených prípadoch s ohľadom na komplexnosť a počet žiadostí predĺžiť o ďalšie dva mesiace, a to aj opakovane; v danom prípade
je spoločnosť povinná Vás informovať o každom takom predĺžení do jedného mesiaca od doručenia žiadosti spolu s dôvodmi predĺženia lehoty; ak ste podali žiadosť v elektronickej podobe, spoločnosť Vám poskytne informácie v elektronickej podobe, ak nepožiadate o poskytnutie informácie iným spôsobom,
- ak spoločnosť neprijme opatrenia na základe Vašej žiadosti, spoločnosť je povinná do jedného mesiaca od doručenia žiadosti Vás informovať o dôvode nekonania a o možnosti podať návrh na začatie konania podľa § 100 zákona na Úrad na ochranu osobných údajov, so sídlom Hraničná 12,
820 07 Bratislava, tel. č. +421 -2-3231-3220, elektronicky na adresu statny.dozor@pdp.gov.sk.
 
10. Ak potrebujete pomoc
Ak máte otázky ohľadom spracúvania Vašich osobných údajov, ak nie ste spokojný s tým, ako spracúvame Vaše osobné údaje alebo potrebujete akúkoľvek súvisiacu pomoc, obráťte sa prosím na našu spoločnosť, a to telefonicky na tel. č. +421 948 609 608, elektronicky na adrese mprotektor@mprotektor.sk alebo písomne na adrese M - PROTEKTOR, s.r.o., Jelšová 13824/26, 080 05 Prešov.
 
11. Ako spracúvame a chránime vaše osobné údaje
Vaše osobné údaje spracúvame v elektronickej a listinnej forme a pri ich spracúvaní nevyužívame prostriedky automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania. Pre zabezpečenie bezpečnosti a dôvernosti Vašich osobných údajov, ktorá je pre našu spoločnosť mimoriadne dôležitá, využívame technické a organizačné opatrenia najmä na ochranu pred neoprávneným prístupom k údajom a ich zneužitiu,  k zabezpečeniu pred neoprávneným spracúvaním, spracúvaniu nad rámec rozsahu a obsahu zodpovedajúcemu účelu ich spracúvania, nedovoleným spôsobom spracúvania, zaistenie bezpečnosti našich IT systémov ako aj obnovu dát v prípade bezpečnostného incidentu. Ak je to nevyhnuté, využívame na ochranu Vašich osobných
údajov spracúvaných v elektronickej podobe šifrovanie. Všetky prijaté opatrenia pravidelne vyhodnocujeme a aktualizujeme.
 
12. Záverečné ustanovenia
Tieto zásady ochrany osobných údajov nadobudli platnosť dňa 01. januára 2020. Vyhradzujeme si právo tieto zásady zmeniť, ak dôjde k zmene spracúvania osobných údajov v našej spoločnosti.
 
                                  
 
INFORMÁCIE

O nás

Obchodné podmienky

Reklamačný poriadok

Doprava a platba

Ochrana osobných údajov

Odstúpenie od zmluvy

Zber odpadových pneumatík

KDE NÁS NÁJDETE

Jelšová 26, 080 05 Prešov

Vstup do areálu spoločnosti

je z ulice: Jesenná 20

KONTAKT
Technický poradca
Technický poradca
(Po-Pia, 8:00-16:30)
© 2016 M-PROTEKTOR s.r.o.