Logo
Potrebujete poradiť?
(Po-Pia, 8:00-16:30)
0 ks
za 0,00 €
Nákupný košík je prázdny
Potrebujete poradiť? Neváhajte nás kontaktovať.
  1. Úvod
  2. SÚŤAŽNÉ PODMIENKY
SÚŤAŽNÉ PODMIENKY

1.  Usporiadateľ súťaže

Usporiadateľom súťaže je spoločnosti M-PROTEKTOR s.r.o., so sídlom Jelšová 26, 080 05 Prešov, IČO: 36470449, zapísaná v OR OS Prešov, oddiel: Sro, vl.č. 12554/P (ďalej len usporiadateľ)

2. Trvanie súťaže

Súťaž „Súťaž o pneuservis zdarma“ je časovo limitovaná a prebieha v dňoch od 1.10.2021 do 14.10.2021 vrátane. Usporiadateľ súťaže si vyhradzuje právo konečného rozhodnutia súvisiaceho s trvaním a konaním súťaže.

3. Podmienky účasti v súťaži

Súťaže sa môže zúčastniť každá fyzická osoba staršia ako 18 rokov, s plnou spôsobilosťou na právne úkony, ktorá súhlasí s podmienkami súťaže a počas trvania súťaže mala LIKENUTÚ stránku M-Protektoru na Facebooku a komentovala súťažný status (ďalej „súťažiaci”). Účasťou v súťaži vyjadruje súťažiaci svoj súhlas s pravidlami súťaže a zaväzuje sa ich dodržiavať.

Všetci súťažiaci, ktorí počas trvania súťaže správne komentujú súťažný status budú automatický zaradený do žrebovania.

4. Výhry

Usporiadateľ súťaže odovzdá výhercovi nasledujúcu výhru:

Darčekový poukaz na kompletné prezutie osobného automobilu zdarma (1x)

Cena bude vyžrebovaná zo všetkých súťažiacich po ukončení súťaže. Vyplatenie výhry v hotovosti nie je možné.

5. Žrebovanie, informovanie výhercov a prevzatie výhry

Žrebovanie súťaže sa uskutoční 15.10.2021 prostredníctvom generátora náhodných čísel.

Výherca bude o výhre informovaný prostredníctvom Facebooku (zverejnením výhercu v komentároch súťažného statusu, osobnou správou a zverejnením videa zo žrebovania)

Usporiadateľ si vyhradzuje právo konečného rozhodnutia, či podmienky stanovené pre danú cenu boli splnené, alebo nie. Cenu nemôžu vyhrať súťažiaci, ktorí nesplnili aj keď iba čiastočne, podmienky stanovené pre výhru cien.

Výhercovi bude výhra zaslaná poštou, na ním poskytnutú adresu najneskôr odo dňa vyžrebovania výhercu. Usporiadateľ nezodpovedá za straty alebo poškodenie spôsobné slovenskou poštou.

Ak výherca neprejaví súhlas s nadobudnutím výhry, vzdá sa výhry, odoprie súhlas resp. nesplní inú podmienku podľa týchto pravidiel, výhru získava náhradník vyžrebovaný v prvom poradí. Ak nastane rovnaká situácia aj pri prvom náhradníkovi, výhru získava náhradník vyžrebovaný v druhom poradí a postupne až náhradník v dvadsiatom piatom poradí.

6. Osobné údaje

Účasťou v súťaži každý súťažiaci dáva súhlas k spracovaniu jeho osobných údajov v rozsahu

meno, priezvisko, adresa, ktoré súťažiaci poskytol za účelom realizácie súťaže, jeho účasti v súťaži. Súťažiaci zároveň dáva súhlas k použitiu svojich osobných údajov pre obchodné a marketingové účely usporiadateľa. Spracovanie údajov môže byť vykonávané prostredníctvom tretích osôb. Súhlas je udelený dobrovoľne na dobu neurčitú  a môže byť kedykoľvek odvolaný písomnou formou na adresu sídla usporiadateľa.

Súťažiaci má práva podľa § 20 zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení  neskorších predpisov, t. j. predovšetkým právo na informácie o stave spracúvania svojich

osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, právo na opravu nesprávnych alebo  neaktuálnych osobných údajov v priebehu spracúvania, právo na likvidáciu osobných údajov,  ak bol splnený účel ich spracúvania, právo na základe bezplatnej písomnej žiadosti namietať voči využívaniu svojich osobných údajov na marketingové účely. Odvolanie súhlasu voči  jednému z uvedených subjektov nemá vplyv na trvanie súhlasu udeleného druhému z nich.

7. Záverečné ustanovenia

Ustanovenie v týchto podmienkach súťaže sa stávajú platnými a účinnými dňom ich zverejnenia na internetovej stránke www.PneumatikyaProtektoy.sk .

Usporiadateľ si vyhradzuje právo na zmenu pravidiel súťaže, na zrušenie súťaže, dĺžku trvania ako aj podmienky súťaže, najmä, ale aj druhy výhier, ktoré budú predmetom žrebovania. Zmenu pravidiel a podmienok súťaže usporiadateľ zverení na internetovej stránke www.PenumatikyaProtektory.sk Usporiadateľ nezodpovedá za žiadne škody vzniknuté v súvislosti s nesprávnymi údajmi poskytnutými v súvislosti s neuplatnením, resp. nevyužitím výhry.

Výherca nemá právny nárok na výmenu výhry alebo výplatu jej hodnoty formou peňažnej alebo akejkoľvek inej kompenzácie. Súťažiaci berie na vedomie, že výhry zo stávok a hier nie je možné podľa platných právnych predpisov vymáhať súdnou cestou.

Zapojením do súťaže vyjadrujú súťažiaci svoj súhlas spravovať sa týmito podmienkami súťaže.

 
                                  
 
INFORMÁCIE

O nás

Obchodné podmienky

Reklamačný poriadok

Doprava a platba

Ochrana osobných údajov

Odstúpenie od zmluvy

Zber odpadových pneumatík

KDE NÁS NÁJDETE

Jelšová 26, 080 05 Prešov

Vstup do areálu spoločnosti

je z ulice: Jesenná 20

KONTAKT
Technický poradca
Technický poradca
(Po-Pia, 8:00-16:30)
© 2016 M-PROTEKTOR s.r.o.